JCI Creed

JCI CREED

We believe,

That faith in God gives meaning and purpose to human life;
That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;
That economic justice can best be won by free men through free enterprise;
That government should be laws rather than men;
That earth’s great treasure lies in human personality;
And that service to humanity is the best work of life.

 
जेसीज आस्थापाठ:
हामीलाई विश्वास छः–
कि ईश्वरमा आस्था,
मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ,
कि मनुष्यको बन्धुत्व भावना,
राष्ट्रहरुको प्रभुसत्ता देखि सर्वोपरि छ,
कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धी,
स्वतन्त्र मनुष्यको व्यवसायीक स्वतन्त्रताद्वारा हुन सक्दछ,
कि शासन ब्यक्तिको होइन, विधिको हुनु पर्दछ,
कि बसुधाको महान निधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ,
कि मानवताको सेवा, जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो ।